O szkole Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 września 2009 15:18

Wizja szkoły

Szkoła jest wspólnotą opartą na partnerstwie, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców, pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.

Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • Stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki współżycia.
 • Rozpoznawaniu, zachęcaniu, rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych
 • Wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie.
 • Rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.

Grono nauczycielskie:

 • Wzajemnie sobie pomaga, okazuje życzliwość i szacunek w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły.
 • Poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych.
 • Przestrzega etyki zawodu nauczycielskiego.

Misja szkoły

1. Szkoła umożliwia:
- Poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury.
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
- Rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów.
- Poszukiwanie duchowych wartości życia.
- Przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata.
- Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Zdobywanie wiedzy.

2. Szkoła zapewnia:
- Różnorodne formy opieki stosowane wobec uczniów, poprawę warunków materialnych i wychowawczych.
- Opiekę wychowawcy nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków.
- Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym.
- Przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji.

3. Szkoła wspiera:
- Rozwój osobowości.
- Aktywność poznawczą i twórczą.
- Rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej.
- Wchodzenie w samowychowanie i samokształcenie.
- Prospołeczne i prozdrowotne działania.

Model absolwenta

Absolwent Gimnazjum nr 7 w Bełku:

 • Propaguje dziedzictwo kultury narodowej.
 • Jest człowiekiem szczęśliwym, akceptującym siebie.
 • Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości.
 • Jest świadomym swoich mocnych i słabych stron.
 • Posiada umiejętność dokonywania własnych wyborów.
 • Przestrzega norm i zasad społecznych.
 • Potrafi radzić sobie z problemami.
 • Jest dobrze przygotowany do dalszej nauki.
 • Godnie reprezentuje szkolę, ojczyznę, rodzinę.
 • Jest otwarty na Europę i świat.
 • Posiada pozytywny stosunek do zabawy, pracy, wypoczynku.
 • Jest odpowiedzialny za środowisko przyrodnicze.
 • Poznaje zasady życia społecznego.
 • Uczy się respektowania potrzeb innych i tolerancji.
 • Posiada umiejętności pracy zespołowej.

Środowisko

Gimnazjum nr 7 mieści się w Bełku. Jest samodzielną placówką oświatową, niemniej jednak dzieli budynek ze Szkołą Podstawową im. Franciszka Rducha. Do gimnazjum należy tzw. "Stara"" część szkoły z osobnym wejściem. Rejon szkoły obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą wsie: Bełk oraz Palowice. Uczniowie z Palowic dojeżdżają autobusem. Dowóz został zorganizowany przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Do gimnazjum uczęszczają również uczniowie ze Stanowic, którzy są przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi w Statucie szkoły. Szkole udało się zintegrować uczniów i rodziców pochodzących z dwóch różnych środowisk. Stało się tak dzięki pracy, życzliwości, przychylności uczniów, rodziców, nauczycieli, władz lokalnych, kościoła.

Bełk to sołectwo należące do Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny. Nasza miejscowość leży nad rzeką Bierawką i w środku, między czterema miastami, w odległości od każdego z nich nie większej niż kilka, a najwyżej kilkanaście kilometrów. Na wschód od Bełku leży Mikołów, na zachodzie leży Rybnik, na północy są Gliwice, a na południu Żory. Pięć miejscowości styka się z Bełkiem bezpośrednio: na wschodzie Zawada (Orzesze), na zachodzie Stanowice, na północy Rybówka i Czerwionka, a na południu Palowice.

Gimnazjum

Gimnazjum nr 7 w Bełku rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 1999 roku. Dla nowej placówki oświatowej niezbędną rzeczą stało się wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Celem wszystkich wspólnych działań było wspomaganie wychowania i kształcenia młodzieży, przygotowanie jej do odgrywania aktywnej roli w nowoczesnym i demokratycznym społeczeństwie oraz dbanie o jakość pracy we wszystkich jej obszarach. Gimnazjum oferuje uczniom:
zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania,
zajęcia edukacyjne z chemii i biologii według autorskiego programu,
zajęcia nadobowiązkowe z wychowania do życia w rodzinie i zajęcia z języka niemieckiego w klasach I - III,
zajęcia dodatkowe takie jak: koła przedmiotowe, SKS, chór, zajęcia wyrównawcze.

Do G7 uczęszcza obecnie 172 uczniów. Uczą się w 7 oddziałach. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800 a kończą o 1520. Uczniom oczekującym na autobus lub rozpoczynającym naukę w godzinach późniejszych zapewnia się opiekę świetlicy szkolnej. W gimnazjum zatrudnionych jest 23 nauczycieli (z tego 8 jest pełnozatrudnionych) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Szkoła zatrudnia 2 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów. Dzięki wysokim oczekiwaniom kierowanym pod adresem wychowanków oraz klimatowi społecznemu, uczniowie osiągają zadawalające wyniki w klasyfikacji końcoworocznej, uczestniczą w konkursach przedmiotowych osiągając wysokie lokaty.

Szkoła znajduje się w budynku oddanym do użytku 40 lat temu. Są w nim: 8 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, świetlica, gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest sklepik, biblioteka szkolna, jadłodajnia oraz klub. W budynku szkolnym ma swoją siedzibę filia biblioteki gminnej, z której mogą korzystać nauczyciele i uczniowie. Obok szkoły znajdują się 2 boiska, bieżnia i skocznia. Zapewnia się możliwość korzystania uczniów basenu - raz w miesiącu. W szkole wypracowano szereg rozwiązań organizacyjnych, których celem było usprawnienie pracy. Polegały one na powołaniu pewnych wewnątrzszkolnych gremiów, takich jak:
zespoły przedmiotowe (zespół nauczycieli nauk humanistycznych, zespół nauczycieli nauk matematyczno-przyrodniczych, zespół nauczycieli j. obcych, zespół nauczycieli wychowania fizycznego), zespół kierowniczy, zespół wychowawczy, zespoły oddziałowe.

Do tradycji szkoły należy także coroczne organizowanie takich uroczystości, jak: pasowanie uczniów klas pierwszych, wigilia dla uczniów, spotkanie opłatkowe z rodzicami, uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum, zabawa karnawałowa dla rodziców.

 

 

 

Wyszukiwanie

Zasoby

RODN WOM Katowice
Portal Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualności, szkoły różnych szczebli, instytucje podległe. Zamówienia publiczne, akty prawne.
Kuratorium Oświaty
Portal Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy, projekty, programy; awans zawodowy...
Drużyna ZHP
Strona internetowa 12 harcerskiej drużyny wielopoziomowej "Płomienie przyjaźni" z Bełku.
Linux
Serwis popularyzujący system Linux oraz wolne oprogramowanie w Polsce.

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości