Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP Bełk Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 00:00

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.

3. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.30 do 11.45 (klasy 1-3 SP) oraz 12.30-12.45 (klasy 4-6 SP i 2-3 Gimn)

4. Koszt jednego obiadu ustalono na 3.20 zł.

5. Opłatę za obiady wnosi się na rachunek bankowy za cały miesiąc z góry i dowód wpłaty dostarcza się intendentce lub wychowawcy świetlicy do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów. Podanych kwot nie zaokrąglamy.

6. Uczeń będzie mógł korzystać z obiadów po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty intendentce lub wychowawcy świetlicy w wyznaczonym terminie.       

7. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

8. Dowód bankowy powinien zawierać:
- tytuł płatności,
- miesiąc,za który płacimy,
- klasę,
- kwotę należną za obiady.
W przypadku płatności za rodzeństwo wymagane jest rozdzielenie kwot - wystarczy zaznaczyć w opisie rachunku jaka kwota przypada na dane dziecko.

9. W przypadku nieobecności (choroba) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt intendentce, wychowawczyni świetlicy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 43 16 242.
Odliczenie będzie uwzględnione od dnia następnego.

10. W przypadku planowanej nieobecności całej klasy (wycieczki, zielone szkoły, zawody, konkursy) wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej dzień wcześniej.

11. W przypadku niezgłoszonej nieobecności opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

12. Zwrotów opłat za niewykorzystane obiady w miesiącu czerwcu nie dokonuje się.

13. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.

14. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentce lub wychowawcy świetlicy najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca korzystania z obiadów.

15. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

16. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

17. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie .

18. Nadzór nad uczniami sprawuje opiekun świetlicy i nauczyciel dyżurujący.

19. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.

20. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis.

21. Posiłki przygotowane w naszej stołówce są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r.

 

Wyszukiwanie

Zasoby

RODN WOM Katowice
Portal Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualności, szkoły różnych szczebli, instytucje podległe. Zamówienia publiczne, akty prawne.
Kuratorium Oświaty
Portal Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy, projekty, programy; awans zawodowy...
Drużyna ZHP
Strona internetowa 12 harcerskiej drużyny wielopoziomowej "Płomienie przyjaźni" z Bełku.
Linux
Serwis popularyzujący system Linux oraz wolne oprogramowanie w Polsce.

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości